Schlagwort-Archive: xmlrpc

xmlrpc assholes

64.246.0.38 - - [08/Nov/2005:23:37:09 +0100] "POST /xmlrpc.php HTTP/1.1" 404 216 "-" "-"
64.246.0.38 - - [08/Nov/2005:23:37:14 +0100] "POST /xmlrpc/xmlrpc.php HTTP/1.1" 404 223 "-" "-"
64.246.0.38 - - [08/Nov/2005:23:37:19 +0100] "POST /xmlsrv/xmlrpc.php HTTP/1.1" 404 223 "-" "-"
64.246.0.38 - - [08/Nov/2005:23:37:25 +0100] "POST /blog/xmlrpc.php HTTP/1.1" 404 221 "-" "-"
64.246.0.38 - - [08/Nov/2005:23:37:31 +0100] "POST /drupal/xmlrpc.php HTTP/1.1" 404 223 "-" "-"
64.246.0.38 - - [08/Nov/2005:23:37:36 +0100] "POST /community/xmlrpc.php HTTP/1.1" 404 226 "-" "-"
64.246.0.38 - - [08/Nov/2005:23:37:41 +0100] "POST /blogs/xmlrpc.php HTTP/1.1" 404 222 "-" "-"
64.246.0.38 - - [08/Nov/2005:23:37:46 +0100] "POST /blogs/xmlsrv/xmlrpc.php HTTP/1.1" 404 229 "-" "-"
64.246.0.38 - - [08/Nov/2005:23:37:51 +0100] "POST /blog/xmlsrv/xmlrpc.php HTTP/1.1" 404 228 "-" "-"
64.246.0.38 - - [08/Nov/2005:23:37:57 +0100] "POST /blogtest/xmlsrv/xmlrpc.php HTTP/1.1" 404 232 "-" "-"
64.246.0.38 - - [08/Nov/2005:23:38:02 +0100] "POST /b2/xmlsrv/xmlrpc.php HTTP/1.1" 404 226 "-" "-"
64.246.0.38 - - [08/Nov/2005:23:38:07 +0100] "POST /b2evo/xmlsrv/xmlrpc.php HTTP/1.1" 404 229 "-" "-"
64.246.0.38 - - [08/Nov/2005:23:38:12 +0100] "POST /wordpress/xmlrpc.php HTTP/1.1" 404 226 "-" "-"
64.246.0.38 - - [08/Nov/2005:23:38:18 +0100] "POST /phpgroupware/xmlrpc.php HTTP/1.1" 404 229 "-" "-"